ITALIAN SAUSAGE

Vecchia_ItalianSausageFB-02

 

Call Vecchia Pizzeria & Mercato at 205-637-3036 to order your Tamburello Family Italian Sausage! Makes a great gift!